BLOG

Regulamin

REGULAMIN FIRMY OMNI EUROPE
SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
DOTYCZ膭CY
UM脫W O ROBOTY BUDOWLANO鈥揗ONTA呕OWE.

SIEDZIBA WYKONAWCY.

Omni Europe Sp贸艂ka z Ograniczon膮 Odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka Komandytowa z siedzib膮 w Krakowie 31-057, ul. Kupa 3, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS: 0000634495, nr NIP: 6762512718, nr REGON: 365272773, w kt贸rej imieniu dzia艂a komplementariusz:

Sp贸艂ka pod firm膮 Omni Europe Sp贸艂ka z Ograniczon膮 Odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Krakowie 31-057, ul. Kupa 3, wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS: 0000633571, wysoko艣膰 kapita艂u zak艂adowego: 5 000,00 z艂, nr NIP: 6762512210, nr REGON: 365226419, reprezentowana przez: Zbigniewa Adama Mucek.


Nr konta bankowego :

rachunek bankowy: Alior Bank S. A.

Konto PLN
30 2490 0005 0000 4530 9630 0172

Konto EUR
07 2490 0005 0000 4600 4672 0253

IBAN
PL 07 2490 0005 0000 4600 4672 0253

SWIFT
ALBPPLPW


MIEJSCE G艁脫WNE WYKONYWANEJ DZIA艁ALNO艢CI

OMNI EUROPE

Sp. z o.o.- Sp. komandytowa

Ul. Legion贸w Pi艂sudskiego 15

32-800 Brzesko

woj. ma艂opolska


Zwanym w dalszej cz臋艣ci 鈥濿ykonawc膮鈥.


搂1

O艣wiadczenia Stron z Umowy o Roboty Budowlano - Monta偶owe zawartej, pomi臋dzy Wykonawc膮, a Zlecaj膮cym.

 1. Wszelkie informacje udzielane ustnie staj膮 si臋 wi膮偶膮ce w momencie, ich pisemnego potwierdzenia, przez obie Strony Umowy pod rygorem niewa偶no艣ci. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj膮 formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci.
 2. Zlecaj膮cy z Umowy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano - monta偶owe w obiekcie wskazanym przez Zlecaj膮cego, kt贸ry dla wskazanego obiektu jest Inwestorem lub Generalnym Wykonawc膮 (adres monta偶u podany w Umowie). Zwanym dalej Obiektem, w kt贸rym przeprowadzone zostan膮 roboty budowlano - monta偶owe, przez Wykonawc臋 dla Zlecaj膮cego z Umowy.
 3. W zwi膮zku z art. 41 ust. 12鈥12c ustawy o VAT 8 %. Zlecaj膮cy o艣wiadcza, 偶e Obiekt, w kt贸rym b臋d膮 wykonane roboty, jest obiektem budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzysz膮cej, sklasyfikowanym symbolem PKOB wed艂ug poni偶szej tabeli. B膮d藕 budownictwa nie sklasyfikowanego, jako budownictwo mieszkaniowe, a przejawiaj膮ce charakter budownictwa przemys艂owego, us艂ugowego w贸wczas, b臋dzie stosowany odpowiedni podatek vat 23 %.

Na warunki zastosowania w budownictwie mieszkaniowym obni偶onej stawki podatku wskazuj膮 przepisy okre艣lone przez art. 41 ust. 12鈥12c ustawy o VAT. Wed艂ug tych regulacji opodatkowaniu stawk膮 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiekt贸w budowlanych lub ich cz臋艣ci zaliczonych do budownictwa obj臋tego spo艂ecznym programem mieszkaniowym. Je偶eli zatem us艂uga monta偶u:

 1. zosta艂a wykonana w ramach ww. czynno艣ci, tj.: dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy.
 2. dotyczy obiekt贸w budowlanych obj臋tych spo艂ecznym programem mieszkaniowym, to us艂uga ta podlega opodatkowaniu wed艂ug stawki 8%.


Organy podatkowe podkre艣laj膮, 偶e sama us艂uga monta偶u (instalacji) poszczeg贸lnych towar贸w nie mo偶e by膰 traktowana np. jako budowa, modernizacja lub remont. Dopiero w po艂膮czeniu z zespo艂em innych czynno艣ci, w wyniku kt贸rych np. powstaje nowy budynek lub zostaje przywr贸cony poprzedni stan techniczny budynku, mo偶na t臋 us艂ug臋 traktowa膰 odpowiednio jako us艂ug臋 monta偶u wykonan膮 np. w ramach budowy czy remontu obiektu budowlanego, na kt贸re to czynno艣ci szczeg贸艂owo wskazuje art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Z kolei o tym, kt贸re obiekty budowlane nale偶y zalicza膰 do budownictwa obj臋tego spo艂ecznym programem mieszkaniowym, przes膮dza art. 41 ust. 12a ustawy o VAT.


Obiekty budowlane, dla kt贸rych nast臋puje zakup towaru oraz wykonanie us艂ugi monta偶u tego偶 towaru, mo偶e podlega膰 opodatkowaniu stawk膮 vat 8%.

Nazwa grupowania Symbol PKOB Opis (przyk艂ady)
Budynki mieszkalne jednorodzinne 111

Do grupowania zalicza si臋:

 1. samodzielne budynki (w tym pawilony, wille, domki wypoczynkowe, le艣nicz贸wki, domy mieszkalne w gospodarstwach rolnych, rezydencje wiejskie, domy letnie itp.),
 2. domy bli藕niacze lub szeregowe, w kt贸rych ka偶de mieszkanie ma swoje w艂asne wej艣cie z poziomu gruntu.
Budynki o dw贸ch mieszkaniach i wielomieszkaniowe 112

Do grupowania zalicza si臋:

 1. budynki samodzielne, domy bli藕niacze lub szeregowe o dw贸ch mieszkaniach,
 2. budynki o trzech i wi臋cej mieszkaniach.
Budynki zbiorowego zamieszkania 113

Do grupowania zalicza si臋:

 1. budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych, student贸w, dzieci i innych grup spo艂ecznych, np. domy opieki spo艂ecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp.,
 2. budynki mieszkalne na terenie koszar, zak艂ad贸w karnych i poprawczych, areszt贸w 艣ledczych,
 3. budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.
Budynki niemieszkalne 12 Do grupowania zalicza si臋 lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych.
Budynki szpitali i zak艂ad贸w opieki medycznej 1264 Do grupowania zalicza si臋 wy艂膮cznie budynki instytucji ochrony zdrowia 艣wiadcz膮cych us艂ugi zakwaterowania z opiek膮 lekarsk膮 i piel臋gniarsk膮, zw艂aszcza dla ludzi starszych i niepe艂nosprawnych.

W niekt贸rych przypadkach o wysoko艣ci opodatkowania us艂ugi monta偶owej decyduje tak偶e powierzchnia u偶ytkowa obiekt贸w budowlanych. Z art. 41 ust. 12b i 12c ustawy o VAT wynika, 偶e je偶eli powierzchnia u偶ytkowa:

 1. budynku mieszkalnego jednorodzinnego przekracza 300 m2,
 2. lokalu mieszkalnego przekracza 150 m2,

w贸wczas stawk臋 8% stosuje si臋 tylko do cz臋艣ci podstawy opodatkowania odpowiadaj膮cej udzia艂owi powierzchni u偶ytkowej kwalifikuj膮cej do budownictwa obj臋tego spo艂ecznym programem mieszkaniowym w ca艂kowitej powierzchni u偶ytkowej. Oznacza to, 偶e je艣li powierzchnia budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego b臋dzie przekracza艂a powy偶sze limity (tj. odpowiednio 300 m2 lub 150 m2), to sprzeda偶 us艂ug monta偶owych dotycz膮cych takiego obiektu b臋dzie podlega艂a opodatkowaniu wed艂ug dw贸ch stawek podatku VAT, tj. obni偶onej (8%) i podstawowej (23%).

 1. Zlecaj膮cy ma obowi膮zek poinformowa膰 Wykonawc臋 na etapie sk艂adania zam贸wienia, wykonania pomiaru o wymaganiach techniczno-prawnych wynikaj膮cych z przeznaczenia, b膮d藕 z miejsca zamontowania przedmiotu umowy.
 2. Zlecaj膮cy zamawia towar, ze specyfikacji technicznej, kt贸r膮 w艂asnor臋cznie lub przez osob臋 uprawnion膮 do jego reprezentacji, wyznaczy艂 do potwierdzenia szczeg贸艂贸w transakcji i z艂o偶enia podpisu w celu potwierdzenia poprawno艣ci zam贸wienia. Wykonawca zobowi膮zuje si臋 wykona膰 produkty oraz roboty budowlano - monta偶owe, zgodnie ze specyfikacjami uzgodnionymi i podpisanymi przez Zlecaj膮cego lub osob臋, uprawnion膮 do jego reprezentacji.
 3. Zgodnie z k.c. towar zamawiany na specjalne zam贸wienie Zlecaj膮cego, nie podlega zwrotowi ani wymianie.
搂2

Sk艂ad us艂ugi Rob贸t Budowlano - Monta偶owych, jakie mo偶e 艣wiadczy膰 Wykonawca.

 1. Wykonanie towaru ze specyfikacji nast膮pi na podstawie:
  1. Pomiar贸w otwor贸w dokonanych, przez Wykonawc臋 zaakceptowanego podpisem, przez Zlecaj膮cego lub osob臋 reprezentuj膮c膮 Zlecaj膮cego.
  2. Pomiar贸w otwor贸w podanych, przez Zlecaj膮cego, za kt贸re Zlecaj膮cy bierze pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰.
 2. Wykonanie produkt贸w w systemie, kolorze, szkleniu, ilo艣ci i wymiarach itd. okre艣lonych w specyfikacjach do艂膮czonych do Umowy.
 3. W sk艂ad us艂ugi budowlano -monta偶owej wchodz膮 nast臋puj膮ce czynno艣ci:
 4. Monta偶 przeprowadzony w wykonaniu standardowym w zale偶no艣ci od wymaganej technologii dla danego produktu. Informacja zawarta w karcie produktu: kotwy, dyble, piana, zaprawa.

INNE USTALENIA np.: ciep艂y monta偶.

 1. Demonta偶 (wyci膮gni臋cie) bez odzysku z mo偶liwo艣ci膮 uszkodzenia demontowanej stolarki oraz uszkodze艅 innych element贸w w obr臋bie otworu np. szpalet, tynk贸w, kamienia, boazerii, p艂ytek. Pomimo najwy偶szych stara艅 ekipy monta偶owej Wykonawca zastrzega sobie prawo, i偶 podczas demonta偶u starej stolarki mo偶e doj艣膰 do nieodwracalnych uszkodze艅 w obr臋bie otworu. Wykonawca nie jest zobligowany, aby w jakikolwiek spos贸b naprawi膰, rekompensowa膰 finansowo, czy uzupe艂ni膰 uszkodze艅 wy偶ej wymienionych, je艣li pozycja III punkt c) nie jest zamawiany, przez Zlecaj膮cego.
 2. Obr贸bka tynkarska, do jej zakres贸w nale偶y:
  1. Dora藕ne uzupe艂nienie ubytk贸w w szpaletach zewn臋trznych, b膮d藕 wewn臋trznych powsta艂ych w trakcie demonta偶u. Materia艂 po stronie Wykonawcy uzgodniony ze Zlecaj膮cym.
  2. Wykonanie nowych szpalet po konsultacji dokonanej na pomiarze ze Zlecaj膮cym. Materia艂 potwierdzony pisemnie na karcie pomiarowej. Materia艂 po stronie Wykonawcy.
  3. Us艂uga nie obejmuje malowania szpalet, sufit贸w.
  4. Inna us艂uga: np. silikonowanie.
 3. Us艂uga ograniczone podkuwanie, delikatna podmur贸wka.

Zakres wy偶ej wymienionych rob贸t budowlano - monta偶owych, jest 艣ci艣le uzale偶niony od sytuacji, jak膮 Wykonawca napotka w wyznaczonym dniu wykonywania czynno艣ci budowlano - monta偶owych. Zapis ten nale偶y rozumie膰 w nast臋puj膮cy spos贸b, przyk艂ady:

 1. podczas monta偶u rolet i ich komponent贸w nie jest przygotowana przez Zlecaj膮cego instalacja elektryczna, kt贸ra jest niezb臋dna do pod艂膮czenia i wyregulowania montowanych rolet z silnikami.
 2. w trakcie monta偶u drzwi obiekt nie posiada wymaganej w takich przypadkach wylewki finalnej, do kt贸rej mo偶na zamontowa膰 pr贸g.
 3. brak wymaganych tynk贸w w miejscu monta偶u element贸w typu, zwijacze, prowadnice itd.
 4. brak wyr贸wnuj膮cych tynk贸w do monta偶u prowadnic bramy .

W przedstawionych przyk艂adach powy偶ej i w podobnych, Wykonawca dokona us艂ugi budowlano - monta偶owej adekwatnie do mo偶liwo艣ci przygotowanej powierzchni. Mo偶e to skutkowa膰 nie kompleksowym wykonaniem us艂ugi, gdy偶 przyczyna le偶y po stronie Zlecaj膮cego (nie odpowiednie przygotowanie powierzchni). Wykonawca nie ma obowi膮zku monta偶u lub regulacji element贸w, kt贸re nie mog艂y zosta膰 zamontowane w dniu monta偶u w cenie zawartej w umowie. Wykonawca zastrzega sobie prawo, 偶e czynno艣ci kt贸re zosta艂y przesuni臋te w czasie z winy Zlecaj膮cego (nie odpowiednia powierzchnia), b臋dzie traktowa艂 jak nowe zlecenie, za kt贸re Zlecaj膮cy zap艂aci kwot臋 ustalon膮 w drodze negocjacji z Wykonawc膮, a termin wykonania nowego zlecenia b臋dzie ustala艂 Wykonawca. W przypadku nalegania Zlecaj膮cego na Wykonawc臋, aby monta偶 by艂 przeprowadzony na takiej powierzchni jak膮 przygotowa艂 w spos贸b niewystarczaj膮cy do poprawnego monta偶u, Zlecaj膮cy jest 艣wiadomy, i偶 wszelkie reklamacje i ryzyko zwi膮zane z niepoprawnym dzia艂aniem zamontowanego produktu wynikaj膮ce z nieodpowiedniej powierzchni bierze na swoj膮 odpowiedzialno艣膰 i nie b臋dzie egzekwowa艂 od Wykonawcy nieodp艂atnych poprawek w celu doprowadzenia towaru do poprawnego funkcjonowania. Na Zlecaj膮cym spoczywa pe艂na odpowiedzialno艣膰, przy naleganiu o monta偶 na powierzchniach 艣wie偶ych, niestabilnych, kruchych, mokrych, przemarzni臋tych itd.

 1. Wykonawca jest zobowi膮zany do dostarczenia przedmiotu Umowy do miejsca jego wykonania (tj. do Obiektu). Roz艂adunek mo偶e by膰 przeprowadzony z pomoc膮 os贸b i sprz臋t贸w wyznaczonych, przez Zlecaj膮cego z jego strony.
 2. Przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania rob贸t zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami BHP.
 3. Z艂o偶enie zdemontowanego materia艂u wykona Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zlecaj膮cego. Na terenie placu budowy/obiektu. Zlecaj膮cy bierze pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za lokalizacj臋 oraz bezpiecze艅stwo sk艂adowania.
 4. Uprz膮tni臋cie miejsca wykonywania rob贸t, poprzez usuni臋cie resztek gruzu tynku i materia艂贸w zabezpieczaj膮cych u偶ytych przez Wykonawc臋, wykona Wykonawca.
 5. Wykonawca sporz膮dzi protok贸艂 odbioru rob贸t (cz臋艣ciowy i ko艅cowy). Obustronnie podpisany protok贸艂, 艣wiadczy o prawid艂owo wykonanym etapie rob贸t.
搂3

Wykonanie Rob贸t Budowlano - Monta偶owych.

Roboty budowlano - remontowe obj臋te niniejsz膮 Umow膮, mog膮 wykonywa膰 w imieniu Wykonawcy firmy podwykonawcze.

搂4

Termin i Etapy Wykonania.

Strony ustalaj膮 nast臋puj膮ce etapy i terminy wykonania niniejszej Umowy:

 1. Rozpocz臋cie produkcji towaru, przez Wykonawc臋 nast膮pi po podpisaniu Umowy i wp艂acie zadatku, o kt贸rym mowa w Umowie. Dostarczenie towaru do Obiektu nast膮pi po wcze艣niejszym uregulowaniu, przez Zamawiaj膮cego ca艂o艣ci zap艂aty za produkty o kt贸rych mowa w Umowie.
 2. Wykonanie rob贸t budowlano - monta偶owych, odb臋dzie si臋 w terminie wyznaczonym w Umowie.
 3. Warunkiem przyst膮pienia przez Wykonawc臋 do wykonania kolejnych etap贸w rob贸t, jest brak op贸藕nienia w p艂atno艣ciach, przez Zlecaj膮cego wynikaj膮cych z termin贸w zawartych w umowie.
 4. Terminy okre艣lone w umowie mog膮 ulec zmianie w przypadku przerw w realizacji Umowy spowodowanymi okoliczno艣ciami, za kt贸re Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci oraz niedotrzymania przez Zlecaj膮cego termin贸w p艂atno艣ci, o kt贸rych mowa w Umowie, a tak偶e zmian膮 parametr贸w produkt贸w, rob贸t budowlano -monta偶owych dokonanych przez Zlecaj膮cego po podpisaniu Umowy.
 5. Zlecaj膮cy mo偶e ustali膰 inny termin wykonania etap贸w realizacji Umowy po wcze艣niejszym zaakceptowaniu przez Wykonawc臋 nowych termin贸w oraz cen.
 6. W przypadku przesuni臋cia terminu wykonania kt贸regokolwiek z ustalonych etap贸w realizacji powy偶ej 14 dni, z przyczyn le偶膮cych po stronie Zlecaj膮cego oraz zmiany oferty cenowej Wykonawcy po pierwotnie ustalonym terminie wykonania etapu, w szczeg贸lno艣ci, ze wzgl臋du na up艂yw okres贸w promocji, zmian wprowadzonych przez Zlecaj膮cego wynagrodzenie Wykonawcy, okre艣lone w Umowie, ulegnie podwy偶szeniu do cen wynikaj膮cych z aktualnej na dzie艅 zg艂aszania przez Zlecaj膮cego gotowo艣ci do realizacji etapu oferty cenowej Wykonawcy, bez konieczno艣ci dokonywania zmian w Umowie. Wykonawca uprawniony b臋dzie do wystawienia faktury z cen膮 aktualn膮 na dzie艅 gotowo艣ci Zlecaj膮cego do realizacji.
搂5

Zap艂ata Wynagrodzenia.

Zlecaj膮cy zap艂aci Wykonawcy na poczet wykonania przedmiotu Umowy, przed rozpocz臋ciem produkcji zadatek w wysoko艣ci 60% kwoty z Umowy, dotyczy wynagrodzenia brutto. W przypadku braku zap艂aty w/w zaliczki w terminie 2 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca uprawniony b臋dzie do odst膮pienia od niniejszej Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Pozosta艂膮 cz臋艣膰 nale偶no艣ci za pierwszy etap okre艣lony w 搂4 pkt.1 Zlecaj膮cy zap艂aci najp贸藕niej w dniu planowanej dostawy produkt贸w do Obiektu. Po odbiorze towaru jako艣ciowo - ilo艣ciowym przez Zlecaj膮cego na podstawie prawid艂owo wystawionej faktury przez Wykonawc臋, wr臋czonej Zlecaj膮cemu dokona zap艂aty za dostarczony towar w formie got贸wki lub dokona szybkiego zlecenia przelewu bankowego typu sorbnet, elixir na rachunek Wykonawcy. Liczy si臋 potwierdzenie zaksi臋gowania na rachunku bankowym Wykonawcy.

Za wykonane roboty budowlano - monta偶owe z pozycji 搂2 okre艣lone precyzyjnie w Umowie. Zlecaj膮cy zap艂aci bezpo艣rednio po sporz膮dzeniu przez obydwie Strony bezusterkowego protoko艂u odbioru ko艅cowego rob贸t. Dozwolona forma p艂atno艣ci: got贸wka.

Wykonawca zastrzega, 偶e nie uznaje potwierdze艅 przelew贸w przedstawianych form膮 papierow膮 czy elektroniczn膮 do 鈥瀢gl膮du鈥, kiedy przelew nie jest zaksi臋gowany na koncie Wykonawcy.

Zlecaj膮cy w takim przypadku, dokona szybkiego zlecenia przelewu bankowego typu sorbnet, elixir na rachunek Wykonawcy. Liczy si臋 potwierdzenie zaksi臋gowania na rachunku bankowym Wykonawcy.

W razie niedotrzymania przez Zlecaj膮cego jakiegokolwiek umownego terminu zap艂aty wynagrodzenia, Wykonawca zastrzega sobie prawo powstrzymania si臋 od wykonywania dalszych etap贸w Umowy. Wznowienie lub rozpocz臋cie rob贸t mo偶e nast膮pi膰 dopiero po zap艂aceniu ca艂o艣ci nale偶nego wynagrodzenia powi臋kszonego o odsetki ustawowe. Nast臋pny termin rozpocz臋cia lub doko艅czenia prac zostaje ustalony przez Wykonawc臋 i Zlecaj膮cego za porozumieniem stron. Do nowego terminu Zlecaj膮cy zobowi膮zany jest w pe艂ni si臋 dostosowa膰.

Za dzie艅 zap艂aty zaliczki, dop艂aty, wynagrodzenia, b臋dzie uwa偶any dzie艅 zaksi臋gowania na rachunku bankowym Wykonawcy:

Konto PLN 30 2490 0005 0000 4530 9630 0172

Zgodnie z par. 589 k.c. zamawiane produkty, wszystkie powi膮zane z tym elementy, narz臋dzia stanowi膮 w艂asno艣膰 Wykonawcy do momentu uregulowania ca艂o艣ci nale偶no艣ci za towar (etap I - par. 2 pkt. 2). W przypadku braku zap艂aty w okre艣lonych w Umowie terminach Wykonawca zastrzega sobie prawo do zabrania bez zgody Zlecaj膮cego dostarczonych produkt贸w z placu budowy Obiektu na koszt Zlecaj膮cego. Wykonawca jest zobowi膮zany do poinformowania Zlecaj膮cego o zamiarze zabrania produkt贸w z placu budowy Obiektu. Wykonawca za poniesiony koszt wystawi faktur臋 Zlecaj膮cemu. W takim przypadku Zlecaj膮cy b臋dzie zobowi膮zany do pokrycia udokumentowanych koszt贸w transportu w przeci臋tnej cenie dost臋pnych na rynku us艂ug transportowych. Po dostarczeniu prawid艂owo wystawionej faktury do siedziby Zlecaj膮cego. Zlecaj膮cy w terminie 7 dni dokona zap艂aty.

搂6

Wynagrodzenie Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy.

  1. Wynagrodzenie Wykonawcy sk艂ada si臋 z nast臋puj膮cych sk艂adnik贸w:
   1. Wykonane produkty 0,00 z艂 brutto
   2. Roboty budowlano - monta偶owe 0,00 z艂 brutto

Podsumowanie: 0,00 z艂 brutto

W tym obowi膮zuj膮ca stawka podatku VAT : 鈥︹︹︹︹...

 1. Szczeg贸艂owe sk艂adniki ceny, oraz specyfikacje produkt贸w zawieraj膮 za艂膮czniki do Umowy.
 2. Wynagrodzenie brutto, mo偶e ulec zmianie w przypadku wymogu zastosowania poprawnej stawki podatku VAT do chwili wystawienia faktury VAT przez Wykonawc臋.
 3. Wykonawca zapewnia niezmienno艣膰 wynagrodzenia okre艣lonego w Umowie z zastrze偶eniem 搂4 pkt 6, 搂5 pkt 4, 搂6 pkt 3.
搂7

Odbi贸r Rob贸t Budowlano - Monta偶owych

 1. Odbi贸r rob贸t nast臋puje w Obiekcie, w kt贸rym zamontowane zosta艂y produkty i b臋dzie dokumentowany w formie pisemnego protoko艂u podpisanego, przez obydwie Strony.
 2. Zlecaj膮cy jest zobowi膮zany dokonywa膰 odbioru poszczeg贸lnych etap贸w rob贸t okre艣lonych w 搂2 okre艣lonych w Umowie, po zg艂oszeniu gotowo艣ci przez Wykonawc臋 do ich odbioru.
 3. Zlecaj膮cy jest zobowi膮zany w trakcie przeprowadzania odbioru rob贸t wykonanych przez Wykonawc臋, zg艂osi膰 wady monta偶owe, wady produktu, b膮d藕 uszkodzenia dokonane przez ekip臋 monta偶ow膮 oraz przedstawienie czynno艣ci jakie oczekuje Zlecaj膮cy, aby by艂y podj臋te przez Wykonawc臋 w celu usuni臋cia wad lub zaspokojenia roszcze艅 Zlecaj膮cego. Przyjmowana jest forma pisemna na dokumencie: PROTOK脫艁 ODBIORU.
  Postanowienia niniejszego punktu nie wy艂膮czaj膮, ani nie ograniczaj膮 roszcze艅 Zlecaj膮cego z tytu艂u r臋kojmi oraz gwarancji dla wad ukrytych istotnych.
 4. W przypadku gdy po zg艂oszeniu, przez Wykonawc臋 gotowo艣ci do odbioru rob贸t okre艣lonych z Umowy. Zlecaj膮cy lub upowa偶niona przez niego osoba nie stawi si臋 w celu dokonania odbioru partii rob贸t lub odbioru ko艅cowego. Wzgl臋dnie stawiaj膮c si臋 odm贸wi dokonania odbioru o ile przyczyn膮 odmowy nie s膮 wady istotne, podpisania protoko艂u odbioru nie podaj膮c przyczyny na pi艣mie lub b臋dzie w stanie nietrze藕wym. Wykonawca uprawniony b臋dzie do jednostronnego sporz膮dzenia protoko艂u odbioru, kt贸ry stanowi膰 b臋dzie podstaw臋 do wystawienia przez Wykonawc臋 faktury VAT.
 5. Zg艂oszone przez Zlecaj膮cego lub osob臋, przez niego upowa偶nion膮 podczas odbioru zastrze偶enia do produktu lub wykonanych rob贸t budowlano - monta偶owych opisane zostan膮 w protokole odbioru cz臋艣ciowego lub ko艅cowego, a w przypadku wad lub usterek ujawnionych po dacie protoko艂u odbioru ko艅cowego lub cz臋艣ciowego na podstawie niniejszych wad lub usterek przez Zlecaj膮cego na pi艣mie. Rozpatrzone zostan膮 przez Wykonawc臋 w toku post臋powania reklamacyjnego w terminie 14 dni roboczych od dnia zg艂oszenia wady lub usterki, chyba 偶e Strony uzgodni膮 inaczej tzn. pisemnie w toku odbioru protokolarnego w dniu odbioru rob贸t w formie rekompensaty finansowej (obni偶enie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy) adekwatnej do utraty warto艣ci na produkcie/towarze lub jako艣ci monta偶u. Kwota roszczeniowa b臋dzie ustalona pomi臋dzy Zlecaj膮cym oraz Wykonawc膮. Wykonawca nie uwzgl臋dnia roszcze艅 podmiot贸w Trzecich.
搂8

Kary Umowne za ZW艁OK臉 / Sprawy sporne.

 1. Wykonawca i Zamawiaj膮cy o艣wiadczaj膮, 偶e do艂o偶膮 wszelkich stara艅, aby ewentualne spory, jakie mog膮 powsta膰, przy realizacji lub z tytu艂u pro艣by z艂o偶onej przez Obie strony o przesuni臋cie ustalonego terminu z Umowy. By艂y rozwi膮zywane polubownie poprzez bezpo艣rednie negocjacje i bez kar umownych. W przypadku braku uzgodnie艅 polubownych, spory mog膮ce wynikn膮膰 ze stosunku prawnego obj臋tego niniejsz膮 Umow膮, Strony poddaj膮 pod rozstrzygni臋cie s膮du miejscowo w艂a艣ciwego dla siedziby Wykonawcy.
 2. Zlecaj膮cy mo偶e 偶膮da膰 od Wykonawcy zap艂aty kary umownej po przekroczeniu daty okre艣lonej w Umowie. Kara umowna jest ustalona w wysoko艣ci 0,10 % warto艣ci wynagrodzenia netto za nie wykonane produkty oraz poprawki rob贸t monta偶owych, o jakich mowa w Umowie, za ka偶dy dzie艅 roboczy zw艂oki w oddaniu przedmiotu Umowy. Je偶eli zw艂oka w realizacji harmonogramu rob贸t wynika z odpowiedzialno艣ci, le偶膮cych bezpo艣rednio po stronie Wykonawcy. Wykonawca podnosi i zastrzega argument wa偶no艣ci szkody, jak膮 poniesie Zlecaj膮cy z powodu braku wywi膮zania si臋 Wykonawcy z dostawy produkt贸w i rob贸t budowlano - monta偶owych. Za wady lub brak element贸w nie podlegaj膮cej karze umownej uznaje si臋 rzeczy, kt贸re nie wp艂ywaj膮 w istotny spos贸b na funkcjonowanie (np. opaski, za艣lepki itd.). Wz贸r obliczeniowy kary umownej przyk艂ad: Ustalona kwota wynagrodzenia 10 000 netto tys. x 0,10 % (stawka kary) = 10 z艂 x 4 dni (zw艂oki po ustalonym terminie z Umowy) = 40 z艂 netto (KARA UMOWNA). Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do pomniejszenia kwoty wynagrodzenia faktury, o kwot臋 kary umownej za przypadki opiesza艂o艣ci realizacji przedmiotu Umowy, przez niego bezpo艣rednio zawinione:
  1. Za spowodowanie przez Wykonawc臋 zw艂oki wynikaj膮cej z opiesza艂o艣ci realizacji przedmiotu umowy (towar) przekraczaj膮c膮 1 dni od daty ustalonej w Umowie. Bez uwzgl臋dnienia dni wolnych ustawowo zwolnionych od pracy. Kara umowna nie jest stosowana w sytuacji, kiedy towar zosta艂 dostarczony zgodnie z terminem i okre艣lon膮 specyfikacj膮, ale nie nadaje si臋 do monta偶u (uszkodzony). Co za tym idzie, zmusza Wykonawc臋 do oczekiwania na NOWY PRODUKT (np.: zosta艂a dostarczona uszkodzona o艣cie偶nica od Dostawcy do Wykonawcy, a dalej Wykonawca dostarcza do Zlecaj膮cego), a tym samym czas realizacji wyd艂u偶a si臋 z przyczyn nie zale偶nych od Wykonawcy. W贸wczas Zlecaj膮cy nie ma prawa ro艣ci膰 obni偶ki wynagrodzenia, b膮d藕 kar umownych, o kt贸rych mowa w 搂8 pkt II, poniewa偶 uszkodzony produkt zosta艂 dostarczony zgodnie z terminem i specyfikacj膮 zam贸wienia, co 艣wiadczy o prawid艂owym i terminowym wywi膮zaniu si臋 Wykonawcy. Natomiast wynik艂a sytuacja (uszkodzenie), jest niezale偶na od woli Wykonawcy, za kt贸r膮 w 偶aden spos贸b Wykonawca nie odpowiada. Podobne sytuacje czy te偶 zbli偶one przypadki, nale偶y w ten sam spos贸b rozpatrywa膰 na korzy艣膰 Wykonawcy. Natomiast na Wykonawcy ci膮偶y obowi膮zek niezw艂ocznego zaj臋cia si臋 spraw膮, w kt贸rej zobowi膮zany jest ponownie dostarczy膰 pe艂nowarto艣ciowy produkt do Zlecaj膮cego. Harmonogram dostawy, jest uzale偶niony od rodzaju towaru i Dostawcy, u kt贸rego zaopatruje si臋 Wykonawca. Ponowny termin jest ustalany indywidualnie, za kt贸ry Wykonawca nie ponosi kar umownych.
  2. Za zw艂ok臋 w usuni臋ciu wad monta偶owych stwierdzonych, przy odbiorze protokolarnym (monta偶) przekraczaj膮c膮 14 dni roboczych od daty ustalonej w Umowie od warto艣ci netto monta偶u posiadaj膮cego wady. Bez uwzgl臋dnienia dni wolnych ustawowo zwolnionych od pracy. Zapis ten dotyczy poprawek, regulacji nie wymagaj膮cych specjalistycznego narz臋dzia (np. d藕wig). Termin 14 dni roboczych zostanie zachowany, je艣li towar jest dost臋pny do 13 dni roboczych (np. czas oczekiwania na nowe okno wynosi: 10 dni). Sprawa ma si臋 inaczej, kiedy czas oczekiwania na towar , kt贸ry jest niezb臋dny do usuni臋cia zaistnia艂ej usterki, nie pozwala na dotrzymanie terminu 14 dni roboczych (np. nowe drzwi w nietypowej okleinie, na kt贸re Wykonawca od swojego Dostawcy czeka d艂u偶ej ni偶 14 dni roboczych). Taka sytuacja nie przewiduje obci膮偶enia Wykonawcy kar膮 umown膮 lub bezp艂atn膮 us艂ug膮 monta偶ow膮. Wykonawca zobowi膮zany jest niezw艂ocznie, po otrzymaniu potrzebnego produktu od swojego dostawcy. Do wykonania czynno艣ci monta偶owych, jakie by艂y okre艣lone Umow膮 w stosunku do tego produktu.
 1. Wykonawca nie ma obowi膮zku dostarczenia towaru zast臋pczego na czas rozpatrzenia reklamacji.
 2. Wykonawca zobowi膮zuje si臋 wystawi膰, faktur臋 koryguj膮c膮 warto艣膰 wynagrodzenia, o kwot臋 kary umownej ustalonej w porozumieniu ze Zlecaj膮cym lub wynikaj膮cej z regulaminu Umowy.
 3. Zlecaj膮cy zap艂aci kar臋 umown膮 w przypadku odst膮pienia, przez Zlecaj膮cego od Umowy z przyczyn le偶膮cych po stronie Zlecaj膮cego, po rozpocz臋ciu przez Wykonawc臋 produkcji zam贸wionego towaru w wysoko艣ci pe艂nego wynagrodzenia umownego brutto za towar.
 4. Zlecaj膮cy odzyska wp艂acony Wykonawcy zadatek w przypadku odst膮pienia, przez Zlecaj膮cego od Umowy tylko wtedy, kiedy Wykonawca nie poni贸s艂 偶adnych koszt贸w lub wydatk贸w zwi膮zanych z wywi膮zania si臋 z Umowy, jaka obowi膮zywa艂a obydwie Strony. Zwrot Zlecaj膮cemu pomniejszonej kwoty zadatku nast膮pi o warto艣膰 okre艣lonej kwoty koszt贸w, jak膮 Wykonawca poni贸s艂 przy obs艂udze zg艂oszonego do realizacji zlecenia przez Zlecaj膮cego. Przyk艂ad: zosta艂 dokonany obmiar stolarki okiennej, kt贸r膮 Zlecaj膮cy zamierza艂 zakupi膰 u Wykonawcy. Zlecaj膮cy z powod贸w le偶膮cych po jego stronie zrezygnowa艂 z realizacji zam贸wienia, natomiast po pomiarze jaki Wykonawca wykona艂 na pro艣b臋 Zlecaj膮cego. Wykonawca poni贸s艂 koszty zwi膮zane z amortyzacj膮 pojazdu, paliwa, czasu pracownika.
  Zadatek b臋dzie pomniejszony o kwot臋 rzeczywistych koszt贸w na jakie Zlecaj膮cy narazi艂 Wykonawc臋. Na t臋 okoliczno艣膰 zostanie wystawiona faktura vat 23 %.
 5. Strony ustalaj膮 mo偶liwo艣ci dochodzenia swoich roszcze艅 na zasadach og贸lnych do wysoko艣ci udowodnionych strat rzeczywistych wynikaj膮cych z odst膮pienia od Umowy przez jedn膮 z nich.
 6. Kary umowne za zw艂ok臋 o kt贸rych mowa w regulaminie nie mog膮 by膰 dochodzone, po odst膮pieniu od Umowy.
 7. W sprawach nieuregulowanych powy偶szymi postanowieniami zawartymi w regulaminie, maj膮 zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Wszelkie spory wynik艂e na tle realizacji powy偶szych postanowie艅, rozstrzyga膰 b臋dzie S膮d powszechny w艂a艣ciwy dla siedziby Wykonawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
搂9

O艢WIADCZENIA / UPOWA呕NIENIA / ZGODY.

 1. Zlecaj膮cy o艣wiadcza, i偶 zosta艂 poinformowany, 偶e prezentowana ekspozycja element贸w w biurze handlowym w siedzibie Wykonawcy, a tak偶e inn膮 drog膮 komunikacji typu: drog膮 mailow膮, elektroniczn膮, na pomiarze w terenie u Zlecaj膮cego, dotycz膮ca rozwi膮za艅 technologicznych, wzornik贸w, przekroi stolarki, rolet, bram, konstrukcji aluminiowych, parapet贸w, stolarki stalowej itd. Maj膮 charakter wy艂膮cznie pogl膮dowy w zwi膮zku z czym wszelkie wi膮偶膮ce strony Umowy, parametry zamawianego produktu POTWIERDZONE s膮 przez Zlecaj膮cego w postanowieniach Umowy oraz w tre艣ci do艂膮czonych do Umowy za艂膮cznik贸w ze specyfikacjami do niej zwi膮zanych. Na ich podstawie oceniana, b臋dzie zgodno艣膰 wykonania towaru z Umow膮.
 2. Zlecaj膮cy o艣wiadcza, 偶e znany jest mu spos贸b prezentacji graficznej, s艂ownej i wizualnej zamawianych produkt贸w ze specyfikacji produkt贸w do艂膮czonych do Umowy w szczeg贸lno艣ci prezentacja widok贸w sposob贸w i stron otwierania, cz臋艣ci sta艂ych, podzia艂贸w, wymiar贸w 艣wiat艂a przej艣cia, parametr贸w izolacyjnych, akustycznych, wodoszczelnych itp. Parametr贸w techniczno-prawnych, kszta艂t贸w oraz rodzaj贸w u偶ytych element贸w, ca艂kowitych wymiar贸w konstrukcji, jak r贸wnie偶 ci臋偶aru konstrukcji poszczeg贸lnych pozycji itd.
 3. Zlecaj膮cy przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e Wykonawca dla wykonania us艂ugi dostaw, monta偶u, napraw gwarancyjnych, us艂ug serwisowych b臋dzie u偶ywa艂 pojazd贸w. W konstrukcjach powy偶ej 150 kg b臋dzie u偶ywa艂 d藕wig贸w samojezdnych, ew. podno艣nik贸w, samochod贸w, co wi膮偶e si臋 z konieczno艣ci膮 przetransportowania tego sprz臋tu/pojazd贸w w miejsce zamontowania takiej konstrukcji. Zlecaj膮cy winien ten fakt uwzgl臋dni膰, przy planowaniu i udost臋pnianiu terenu wok贸艂 obiektu tak, aby dostawa i roz艂adunek by艂y przeprowadzone mo偶liwie, jak najbli偶ej miejsca monta偶u.
 4. Zlecaj膮cy o艣wiadcza, 偶e w za艂膮czonych specyfikacjach zawarte dane, informacje i parametry s膮 dla niego w pe艂ni zrozumia艂e. Jak r贸wnie偶 wyczerpuj膮 one zg艂oszone przez niego do Wykonawcy wymagania oraz parametry zamawianego produktu/贸w.
 5. Zlecaj膮cy o艣wiadcza, 偶e przed zawarciem Umowy zapozna艂 si臋 ze wzorem Karty Gwarancyjnej Produktu, jej tre艣膰 jest dla niego zrozumia艂a oraz nie wnosi do niej uwag ani zastrze偶e艅.
 6. Zlecaj膮cy upowa偶nia Wykonawc臋 do wst膮pienia na plac budowy w terminie uzgodnionym ze Zlecaj膮cym w celu wykonania pomiaru, us艂ugi monta偶owej, interwencji reklamacyjnych oraz dostawy.
 7. Zlecaj膮cy i Wykonawca o艣wiadczaj膮, 偶e s膮 艣wiadomi, i偶 wszelkie sprawy obj臋te Umow膮. Stanowi膮 tajemnic臋 handlow膮 i nie mog膮 by膰 w jakikolwiek spos贸b udost臋pnione nieuprawnionym osobom trzecim.
 8. Zlecaj膮cy wyra偶a zgod臋 na wystawianie, przez Wykonawc臋 faktur VAT, duplikat贸w faktur VAT oraz korekt faktur VAT (dalej 艂膮cznie: faktury VAT) w postaci plik贸w PDF. Przesy艂anie ich drog膮 elektroniczn膮 w formie za艂膮cznika, za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Zlecaj膮cego w Umowie. Zlecaj膮cy o艣wiadcza ponadto, 偶e b臋dzie pobiera艂 przes艂ane mu drog膮 elektroniczn膮 faktury VAT.
搂10

Obowi膮zki Zlecaj膮cego.

Zlecaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do:

 1. Zlecaj膮cy ma obowi膮zek informowa膰 Wykonawc臋 na etapie sk艂adania zam贸wienia, wykonania pomiaru o wymaganiach techniczno-prawnych wynikaj膮cych z przeznaczenia, b膮d藕 miejsca zamontowania przedmiotu Umowy.
 2. Naniesienie przez Zlecaj膮cego wymiar贸w poziom贸w zerowych pod艂o偶a (wylewek, grunt贸w w obr臋bie obszaru roboczego produktu), na kt贸rych b臋dzie przeprowadzony monta偶. Obowi膮zek ten nale偶y wykona膰, przed pomiarem Wykonawcy. Wykonawca dopuszcza naniesienie poziomu wylewek wy艂膮cznie w obecno艣ci Zlecaj膮cego. Natomiast odpowiedzialno艣膰 za poziom wylewek oraz wykonanego produktu do tej wylewki ponosi w pe艂ni Zlecaj膮cy. W 偶aden spos贸b Zlecaj膮cy nie ma prawa obci膮偶a膰 odpowiedzialno艣ci膮 Wykonawcy za ustalenie poziomu wylewki w kt贸rym Sam Zlecaj膮cy uczestniczy艂, wyznaczy艂 i potwierdzi艂.
 3. Udost臋pnienia obiektu Wykonawcy dla zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie okre艣lonym Umow膮.
 4. Udzielanie w spos贸b rzeczowy, racjonalnych uwag/偶膮da艅 zwi膮zanych z robotami budowlano - monta偶owymi zgodnymi z Umow膮. Bezpo艣rednio do ekipy monta偶owej, b臋d膮cej na miejscu wykonywania us艂ugi, przed i w trakcie trwania monta偶u.
 5. Zapewnienia Wykonawcy, mo偶liwo艣ci bezp艂atnego poboru w obiekcie energii elektrycznej, wody, sanitariatu itd.
 6. Usuni臋cia zb臋dnych rzeczy b臋d膮cych w obiekcie, a stanowi膮cych przeszkod臋 w realizowaniu postanowie艅 z Umowy np.: wersalka stoj膮ca pod oknem, donice z kwiatami na parapetach, otw贸r zabezpieczony deskami, pojazd w gara偶u, przedmioty blokuj膮ce dost臋p w pomieszczeniu, w kt贸rym jest przeprowadzona us艂uga budowlano -monta偶owa.
 7. Udost臋pnienie drogi dojazdowej w pe艂ni przejezdnej, utwardzonej do obiektu, w kt贸rym b臋dzie realizowana dostawa i monta偶.
 8. Warunkiem przyst膮pienia do rob贸t budowlano - monta偶owych przez Wykonawc臋, jest odpowiednie przygotowanie powierzchni monta偶owej i bliskich jej okolic przez Zlecaj膮cego, wg. wskaz贸wek Wykonawcy lub karty pomiarowej do艂膮czonej do Umowy. Nale偶y powiadomi膰 Wykonawc臋, je艣li Zlecaj膮cy jest gotowy do dzia艂ania ze strony Wykonawcy.
 9. W porozumieniu z Wykonawc膮, Zlecaj膮cy zapewnia odpowiedni膮 ilo艣膰 os贸b do pomocy, np. roz艂adunek.
 10. Zlecaj膮cy ma obowi膮zek poinformowa膰 Wykonawc臋 o znalezieniu rzeczy, narz臋dzi, urz膮dze艅 pozostawionych na jego obiekcie po sko艅czonym monta偶u, a nale偶膮ce do Wykonawcy. Wykonawca sam przyje偶d偶a po odbi贸r narz臋dzi.
 11. Zap艂aty wynagrodzenia Wykonawcy w terminach i wysoko艣ciach zgodnie z Umow膮.
 12. W sytuacji kiedy produkt jest dostarczany na plac budowy kilka dni wcze艣niej przez Wykonawc臋, przyk艂ad: pod艂oga musi by膰 montowana w temperaturze pokojowej. Zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem przewozowym, je偶eli Zlecaj膮cy nie sprawdzi przesy艂ki, przy kierowcy i pokwituje jej odbi贸r bez zastrze偶e艅, to wszelkie roszczenia do Wykonawcy z tytu艂u ubytku b膮d藕 uszkodzenia w transporcie wygasaj膮 (Ustawa Prawo Przewozowe art. 76 oraz Kodeks Cywilny art. 791). Zg艂oszone tego typu reklamacje nie b臋d膮 uznawane przez Wykonawc臋 . Zlecaj膮cy stwierdzaj膮c jej uszkodzenie (uszkodzona folia stretch, karton, wgniecenia, pot艂uczona szyba, wy艂amany zawias) spisuje protok贸艂 uszkodze艅, w obecno艣ci kierowcy.
 13. Niezgodno艣ci ilo艣ciowo - rodzajowe oraz jako艣ciowe Zlecaj膮cy powinien zg艂asza膰 w formie pisemnej, przy odbiorze towaru na dokumencie WZ lub protokole odbioru prac. Kontrola ilo艣ciowo - rodzajowa oraz jako艣ciowa monta偶u nale偶y do Zlecaj膮cego.
 14. Pozwolenia dotycz膮ce: przejazd贸w drog膮 z ograniczeniami, blokowania drogi na czas wykonywanej us艂ugi, blokowania chodnika, itd. zdobywa Zlecaj膮cy.
搂11

R臋kojmia Wykonawcy.

 1. Wykonawca udziela r臋kojmi, tylko gdy faktura na produkt i us艂ug臋 budowlano -monta偶ow膮 zosta艂y w pe艂ni uregulowane przez Zlecaj膮cego. W przypadku braku pe艂nej zap艂aty faktury, prawa r臋kojmi nie obwi膮zuj膮 do momentu jej pe艂nego uregulowania.
 2. Wykonawca na podstawie niniejszego regulaminu do Umowy, udziela r臋kojmi na roboty budowlano - monta偶owe. Okres r臋kojmi rozpoczyna bieg z dat膮 podpisania protoko艂u odbioru ko艅cowego rob贸t (Wykonawcy) i ko艅czy sw贸j bieg po up艂ywie 12 miesi臋cy od daty protoko艂u odbioru ko艅cowego.
 3. R臋kojmia obejmuje:
  1. R臋kojmia dotyczy wy艂膮cznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Stabilne, zgodne ze sztuk膮 budowlan膮 zamocowanie o艣cie偶nic do 艣ciany/muru przy pomocy kotew i dybli zgodnych z kart膮 produktu.
  3. Prawid艂owo艣膰 wyizolowania piank膮 poliuretanow膮/zapraw膮 miejsc, pomi臋dzy murem, a o艣cie偶nic膮.
  4. Odpowiedni膮 jako艣膰 obr贸bek tynkarskich (w przypadku ich wykonywania).
  5. W ramach r臋kojmi, Wykonawca przyst膮pi do naprawy gwarancyjnej w terminie do 14 dni roboczych od pisemnego zg艂oszenia wad przez Zlecaj膮cego. Je艣li dana sytuacja nie wymaga nowego towaru oraz wyspecjalizowanych narz臋dzi wyd艂u偶aj膮cych termin. W przypadkach wymagaj膮cych nowego towaru Wykonawca wyznaczy dat臋, o kt贸rej poinformuje Zlecaj膮cego. Po uzyskaniu odpowiednich element贸w s艂u偶膮cych do skutecznego wywi膮zania si臋 z r臋kojmi, niezw艂ocznie rozpocznie prace zwi膮zane z usuni臋ciem wady.
  6. Dla skutecznej realizacji uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, Zlecaj膮cy zobowi膮zany jest zg艂osi膰 Wykonawcy usterki i wszelkie niedoci膮gni臋cia, niezw艂ocznie po ich wykryciu drog膮 pisemn膮.
  7. Wykonawca mo偶e powierzy膰 podmiotom trzecim wykonanie czynno艣ci w ramach realizacji zobowi膮za艅 r臋kojmi, przy czym za dzia艂ania i zaniechania takich podmiot贸w Wykonawca ponosi艂 b臋dzie odpowiedzialno艣膰, jak za dzia艂ania i zaniechania w艂asne.
  8. Udzielenie Gwarancji Producenta nie wy艂膮cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 Zlecaj膮cego wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym z tytu艂u r臋kojmi za wady towaru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno艣膰 za jako艣膰 wykonanych us艂ug na zasadach okre艣lonych w obowi膮zuj膮cych przepisach polskiego prawa, w szczeg贸lno艣ci na podstawie Kodeksu Cywilnego.
  9. Wykonawca zastrzega, 偶e uprawniony b臋dzie do odmowy wykonania zobowi膮za艅 r臋kojmi, z uwagi na wyga艣ni臋cie jej. W przypadku stwierdzenia, 偶e w wykonanych przez Wykonawc臋 robotach dokonane zosta艂y przer贸bki przez Zlecaj膮cego lub podmiot trzeci dzia艂aj膮cy na zlecenie Zlecaj膮cego. O ile Zlecaj膮cy nie by艂 do dokonania, takich przer贸bek uprawniony w ramach wykonawstwa zast臋pczego.
 4. Uprawnienia z tytu艂u R臋kojmi, nie obejmuje wad wynik艂ych z:
  1. Niestabilno艣ci mur贸w, tynk贸w w obr臋bie, kt贸rych wykonane by艂y roboty budowlano - monta偶owe.
  2. Brak wymaganych poziom贸w i pion贸w powierzchni do kt贸rej, jest montowany produkt. Wykonawca wykona艂 monta偶 na odpowiedzialno艣膰 Zlecaj膮cego, kt贸ry z艂o偶y艂 podpis pod wpisem, przyk艂ad: " brak poziomu, brak pionu ".
  3. Eksploatacji produktu niezgodnie z zasadami u偶ytkowania okre艣lonymi w Karcie Gwarancyjnej Produktu .
  4. Zaniechania konserwacji produktu opisanego w instrukcji.
  5. Uszkodze艅 mechanicznych, kt贸re powsta艂y po odbiorze protokolarnym z winy lub zaniedbania Zlecaj膮cego.
  6. Nie w艂a艣ciwego przechowywania i/lub transportu produktu przez Zlecaj膮cego w przypadku kiedy to Zlecaj膮cy zapewni艂 transport lub przechowywa艂 produkt do czasu dokonania us艂ugi budowlano - monta偶owej.
  7. Eksploatacja w 艣rodowisku silnie agresywnym chemiczne, termicznie, gdzie produkt nie jest do tego nale偶ycie przystosowany.
搂12

Gwarancja Produktu.

 1. Gwarantem na produkt jest producent produktu.
 2. Szczeg贸艂owe warunki gwarancji na produkt, do zapoznania na 偶yczenie klienta w punkcie handlowym. Gwarancja na produkty zosta艂a okre艣lona w Karcie Gwarancyjnej Produktu, kt贸r膮 Zlecaj膮cy otrzyma wraz z towarem lub przy odbiorze prac monta偶owych.
搂13

Kontakt z Wykonawc膮.

Zlecaj膮cy ma mo偶liwo艣膰 skontaktowa膰 si臋 z Wykonawc膮 za po艣rednictwem nast臋puj膮cych 艣rodk贸w komunikacji:

 1. Korespondencyjnie pod adresem:

  Omni Europe
  Sp. z o.o. - Sp. komandytowa
  ul. Legion贸w Pi艂sudskiego 15
  32-800 Brzesko

 2. Telefonicznie pod numerem:

  tel. 14 686 15 94 , tel. 14 685 33 31

 3. Za po艣rednictwem poczty e-mail:

  biuro@omnicorp.pl
  faktury@omnicorp.pl
  sekretariat@omnicorp.pl

搂14

Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagaj膮 zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa偶no艣ci.

搂15

Stosowanie Kodeksu Cywilnego

W zakresie nieuregulowanym niniejsz膮 Umow膮 stosuje si臋 przepisy polskiego prawa, w szczeg贸lno艣ci przepisy Kodeksu cywilnego.

搂16

Lokalizacja Regulaminu Umowy o Roboty Budowlano - Monta偶owe

 1. Regulamin Umowy sporz膮dzono w celach informacyjnych. Dotyczy on wy艂膮cznie klient贸w firmy Omni Europe Sp. z o.o. Sp komandytowa
 2. Umieszczony jest na stronie internetowej www.omnicorp.pl oraz w salonach sprzeda偶y firmy Omni Europe do wgl膮du na ulicy:
  1. ul. Ludwika Solskiego 16A 32-800 Brzesko
  2. ul. Szarych Szereg贸w 3A 32-800 Brzesko
  3. ul. Legion贸w Pi艂sudskiego 15 32-800 Brzesko
 3. Regulamin jest integraln膮 cz臋艣ci膮 do UMOWY O ROBOTY BUDOWLANO - MONTA呕OWE sporz膮dzonej, przez pracownika/przedstawiciela firmy Omni Europe.
 4. Regulamin reguluje kwestie, jakie wyst臋puj膮 przy transakcjach zawi膮zanych pomi臋dzy Zlecaj膮cym, a Wykonawc膮.
 5. Podpisanie Umowy o Roboty Budowlano - Monta偶owe, jest r贸wnoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem warunk贸w regulaminu umowy o roboty budowlano - monta偶owe, jakie b臋d膮 obowi膮zywa膰 obie strony wyst臋puj膮ce w umowie.
 6. Zg艂aszanie, wprowadzanie zmian w Regulaminie Umowy o Roboty Budowlano -Monta偶owe, mo偶liwe jest tylko przed podpisaniem Umowy. Zmiany Regulaminu, musz膮 zaakceptowa膰 obie Strony Umowy. Akceptacja warunk贸w b臋dzie potwierdzona poprzez z艂o偶ony podpis na Umowie o Roboty Budowlano - Monta偶owe.
 7. Kopiowanie powy偶szego Regulaminu oraz nieuprawnione rozpowszechnianie, jest surowo zabronione przez Firm臋 Omni Europe.
搂17

Egzemplarze Umowy

Umow臋 o Roboty Budowlano - Monta偶owe, sporz膮dza si臋 w dw贸ch jednobrzmi膮cych egzemplarzach po jednym dla ka偶dej ze Stron Umowy.

搂18

Przetwarzanie Danych Osobowych

Administratorem danych zawartych w Umowie, jest Omni Europe Sp贸艂ka z Ograniczona Odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka Komandytowa z siedzib膮 w Krakowie 31-057, ul. Kupa 3 . Dane osobowe zbierane s膮 wy艂膮cznie w celach promocyjnych i marketingowych. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮, przys艂uguje prawo dost臋pu do tre艣ci jej danych oraz mo偶liwo艣膰 ich poprawienia. Dane s膮 podawane przez osoby, kt贸rych dotycz膮 dobrowolnie.

Zlecaj膮cy wyra偶a/nie wyra偶a * zgody na otrzymywanie za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug droga elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz.1204).